V letech 2015–2018 realizoval Ústav lékového průvodce např. projekt Senior, který upozorňoval na rizika nadužívání léků starší populací a nutnost koordinace a revize tohoto nadužívání zejména v domovech pro seniory. Dále inicioval a organizoval kulaté stoly, u kterých se podílel na formulaci konsenzuálních stanovisek odborníků, pacientů a zdravotních pojišťoven v oblasti dostupnosti a úhrad moderních léků pro české pacienty.

V současné době připravujeme nové projekty týkající se informovanosti lékařů i pacientů z hlediska prevence, včasného zahájení a dostupnosti léčby.

 

Co děláme?

 • Identifikujeme problémy s používáním léků v praxi a snažíme se najít cestu k jejich řešení.
 • Zajišťujeme transparentní komunikační kanál mezi zdravotnickými profesionály, farmaceutickými společnostmi a pacienty, který pomáhá nalézat řešení problémů v lékové oblasti a slouží jako důležitý zdroj odborných informací vztahující se k této problematice.
 • Usilujeme o to, aby se v České republice používaly léčivé přípravky v souladu se schválenými postupy a vědeckými důkazy.
 • Navazujeme spolupráci se státními institucemi (Ministerstvo zdravotnictví ČR, SÚKL), odbornými asociacemi (ČLK, ČLnK, ČLS JEP, ČAFF, AIFP) s cílem zvýšení povědomí o správném zacházení s léčivy – viz slovníček pojmů.

 

Komu jsme prospěšní?

Pacientům

 • Stojíme na jejich straně, pomáháme jim domoci se nároku na dostupnou, bezpečnou a účinnou léčbu pomocí léků (farmakoterapii).
 • Zvláštní pozornost věnujeme dostupnosti léků pro pacienty se závažnými a vzácnými onemocněními a usilujeme o odstraňování bariér, které ji omezují.

Zdravotním pojišťovnám

Nabízíme možnost aktivního zapojení do projektů a dále pak:

 • vzděláváme pacienty léčené nákladnými léky v oblasti správné terapie
 • vzděláváme seniory v oblasti bezpečné terapie
 • vytváříme tlak na racionální používání léků

Zdravotnickým profesionálům

 • pořádáme tematické kulaté stoly pro odborníky
 • memoranda (odborné výstupy a doporučení) komunikujeme dále s klíčovými institucemi s cílem dosáhnout zlepšení situace v dané oblasti či systémové změny pro její řešení.

Státní správě

Nabízíme možnost aktivního zapojení do projektů.

 • Signalizujeme problémy v lékové politice a navrhujeme jejich řešení.
 • Vytváříme platformu pro komunikaci a mediaci sporných opatření

Farmaceutickým společnostem

Nabízíme možnost aktivního zapojení do projektů.

 • Zprostředkování informací směrem k odborným společnostem, poskytovatelům péče, státním autoritám a plátcům péče.

 

Jaké nabízíme služby?

 1. Nestranný a nezaujatý pohled na lékovou problematiku.
 2. Sběr podnětů od odborné i laické veřejnost, jejich vyhodnocení a případný posun ke kompetentním institucím a odborníkům.
 3. Příprava podnětů ke změně zákonů či jiných legislativních úprav nebo ke změně v doporučeních odborných společností.
 4. Zajištění přímé komunikace se zdravotnickými pracovníky zahrnující předání odborných informací potřebných pro praxi.
 5. Informování laické i odborné veřejnosti o aktuálním dění v lékové oblasti (informace o projednávaných zákonech/vyhláškách, důležitá rozhodnutí dotýkající se běžné praxe zdravotnických pracovníků).
 6. Edukace odborné i laické veřejnosti v oblasti používání léčiv.